Lia Mittarakis_Lapa_1987_Presented by Felix Frachon Gallery Belgium

Lia Mittarakis, Lapa, 1987, Presented by Felix Frachon Gallery Belgium

This might interest you