Instagram
Guttuso Maggio flashes of the future exhibition

Aachen: Alina Szapocznikow

‘Flashes of the Future: The Art of the ’68ers or The Power of the Powerless’ – exhibition