The Spanish Civil War – Horrifically Straightforward