7_podpis-w-pliku-word

Jan Stanisławski (1860–1907) Enchanted Garden 1919 oil on canvas The Sylwia and Tomasz Gardecki Collection

This might interest you